นครบาลแถลงข่าวนโยบายด้านการจราจรประจำปี ๒๕๕๘
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
นครบาลแถลงข่าวนโยบายด้านการจราจรประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2014 เวลา 15:12 น.

S1เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 พล.ต.ต.อดุลย์ณรงค์ศักดิ์ได้แถลงนโยบายด้านการจราจร  ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ได้กำหนดนโยบายด้านการจราจรว่า  “อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” โดยกำหนดประเด็นดำเนินการใน   ๕ ประเด็น คือ

 

 

          ๑. บริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายจราจร และบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน

 

          ๒. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

 

          ๓. ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจรโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือสัญญาณจราจรต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจรออนไลน์ เพื่อให้เกิดความคล่อ งตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

          ๔. ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ

 

          ๕. ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อกระทำผิดต้องยอมรับการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรละเว้นการดำเนินคดี

 

          ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ควบคุมดูแลงานจราจร และมี พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบช.น. และพล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบช.น.  เป็นผู้ช่วย

 

และได้อนุมัติแผนการพัฒนาจราจรปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว วันนี้ได้มีการประชุมมอบนโยบายและกำหนดแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจรปี ๒๕๕๘ ให้ข้าราชการตำรวจจราจรรับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ๙ ยุทธศาสตร์ คือ

 

๑.   ยุทธศาสตร์การปฏิบัติการพิเศษการจราจรตามโครงการ ในพระราชดำริและการถวายความปลอดภัยและอำนวยการจราจร แด่พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ

 

๒.   ยุทธศาสตร์การแก้ไขสภาพปัญหาการจราจรติดขัด

 

๓.   ยุทธศาสตร์การบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายจราจรและ  การลดอุบัติเหตุจราจร

 

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการจราจรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

          ๕.   ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานจราจร

 

๖.   ยุทธศาสตร์การบริหารงานจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานจราจร

 

๘.   ยุทธศาสตร์การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

๙.   ยุทธศาสตร์การประเมินผลและปรับปรุงแผนพัฒนาระบบจราจร

 

          และกำหนดโครงการเร่งด่วน (โครงการนำร่องสู่ความสำเร็จ (HIGHLIGHT PROJECTS)) จำนวน ๑๒ โครงการ

 

          ๑. โครงการถวายความปลอดภัย และ การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

 

          ๒. โครงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจราจร และการออกระเบียบรองรับการเปรียบเทียบปรับอิเล็กทรอนิกส์

 

          ๓. โครงการการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดและแก้ไขสภาพปัญหาการจราจรติดขัด (นโยบาย ๕ จริง ,จับจริง ๖ จอม)

 

          ๔. โครงการลดอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร

 

          ๕. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรสู่สากลเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน

 

          ๖. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการจราจร

 

          ๗. โครงการจัดตั้งคลินิคการปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ตำรวจจราจรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

          ๘. โครงการประชาสัมพันธ์งานจราจรและโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานจราจร

 

          ๙. โครงการจัดระบบการบริหารสั่งการจราจรและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ

 

          ๑๐. โครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้า ให้แก่พี่น้องประชาชน

 

          ๑๑. โครงการจัดการจราจรจุดวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

 

          ๑๒. โครงการ ปรับปรุงรูปลักษณ์รถสาธารณะ แท๊กซี่ ขนส่งมวลชน

 

กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากประชุมมอบนโยบายแล้ว กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเริ่มเปิด
            ปฏิบัติการที่ ๑ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะเริ่มเปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด ที่ บก.จร. โดยมอบหมายให้ทุกกองบังคับการ และทุกสถานีตำรวจเร่งรัดกวดขันจับกุมตามมาตรการ ๕ จริง และมาตรการจับจริง ๖ จอม (จอมล้ำ, จอมปาด, จอมย้อน, จอมขวาง, จอมปลอม และจอมแชท) โดยจะเน้นทุกพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่อง

 

ปฏิบัติการที่ ๒ จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการอุบัติเหตุจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลขึ้น ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการอุบัติเหตุจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่กองบังคับการตำรวจจราจร

 

ปฏิบัติการที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีพิธีปฏิญาณตน “สุภาพบุรุษจราจร ไม่รีดไถประชาชน และมุ่งเน้นบริการจราจร” และจะมีพิธีเปิดกองทุนพัฒนาการจราจร และคลินิกดูแลตำรวจจราจร (คือการดูแลครอบครัว และดูแลสุขภาพ)

 

ปฏิบัติการที่ ๔ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงนาม MOU ด้านเทคโนโลยี กับบริษัท CAT เพื่อวางระบบตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรบนถนน และธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เพื่อวางระบบชำระค่าปรับผ่านธนาคาร ห้างร้านต่าง ๆ

 

ปฏิบัติการที่ ๕ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาการจราจร

 

กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจร จะมุ่งเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจร ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมอย่างสูงสุด ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน..............

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2014 เวลา 15:35 น.