พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:37 น.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Narcotics Control Act 1976 of non-commissioned investigation affair police officers in Investigation sub-division 2 on Investigation division at Metropolitan Police Bureau

ดร.ปัญญารัตน์ ปานทอง อาจารย์วิทยาลัยทองสุขและ

สิบตำรวจเอก อัฐพงศ์  พันธุ์จบสิงห์

ผู้บังคับหมู่สืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลและเพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในด้านบททั่วไป ด้านอำนาจหน้าที่และด้านการระวางโทษ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุราชการและระดับชั้นยศ       

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 36 -45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับชั้นยศดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ มีระยะการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 20,000 บาท พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านบททั่วไป ด้านที่อยู่ในระดับมากคือ ด้านอำนาจหน้าที่และด้านระวางโทษ ตามลำดับ