การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:32 น.

การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Work of non-commissioned investigation affair police officers in Investigation sub-division 2 on Investigation division at Metropolitan Police Bureau

ดร. สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล อาจารย์วิทยาลัยทองสุขและ

จ่าสิบตำรวจ อดิศักดิ์  แสนทวีสุข

ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลและเพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านความเพียงพอของรายได้ ด้านภาระความรับผิดชอบและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีอายุราชการ 11 – 15 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับชั้นยศดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 20,000 บาท การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากคือ ด้านภาระความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงานและด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยคือ ด้านความเพียงพอของรายได้ ตามลำดับ