การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:27 น.

การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Work of police officers in Investigation sub-division 2 on Investigation division at Metropolitan Police Bureau

พลอากาศโท ดร. ศักดา หาญยุทธ อาจารย์วิทยาลัยทองสุขและ

สิบตำรวจเอก กิตติพรต  เหลืองวิไล

ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน กองกับการการสืบสวน 2

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลและเพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะหน้าที่การงาน ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบัติงานและด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศและอายุราชการ        

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 41 – 50 ปี  มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000 – 20,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับชั้นยศดาบตำรวจ – จ่าสิบตำรวจ และมีอายุราชการตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะหน้าที่การงานและด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบัติงาน ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนตามลำดับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:32 น.